Discussion:
€T€jªk€H
(时间太久无法回复)
ŽÁ²K€pžt
2003-11-28 07:20:39 UTC
Permalink
³æŠìŠWºÙ ¶R¶iª÷ÃB(€ž) œæ¥Xª÷ÃB(€ž) ¶Rœæ®tÃB(€ž)
ŠÛÀç°Ó 1,963,905,500 2,045,916,523 - 82,011,023
§ë«H 2,226,914,950 2,603,710,825 - 376,795,875
¥~žê 6,562,195,090 8,151,398,169 - 1,589,203,079
ŠX­p 10,753,015,540 12,801,025,517 - 2,048,009,977
®¥³ß€j®a ¶P³ß€j®a

¥~žê€jœæ¶W

€£ªŸ³o¬O¥v€W²ÄŽX°ª¡H

--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: sw68-102-118.adsl.seed.net.tw
ŽÁ²K€pžt
2003-11-28 07:33:22 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡mbalmy (ŽÁ²K€pžt)¡n€§»Êš¥¡G
Post by ŽÁ²K€pžt
³æŠìŠWºÙ ¶R¶iª÷ÃB(€ž) œæ¥Xª÷ÃB(€ž) ¶Rœæ®tÃB(€ž)
ŠÛÀç°Ó 1,963,905,500 2,045,916,523 - 82,011,023
§ë«H 2,226,914,950 2,603,710,825 - 376,795,875
¥~žê 6,562,195,090 8,151,398,169 - 1,589,203,079
ŠX­p 10,753,015,540 12,801,025,517 - 2,048,009,977
®¥³ß€j®a ¶P³ß€j®a
¥~žê€jœæ¶W
€£ªŸ³o¬O¥v€W²ÄŽX°ª¡H
©êºp ²Ž·ú€Ö¬Ý€@­Ó¹s šþ

ŒÆ¿úŒÆªá€F
--
¡° Origin: Yahoo!©_Œ¯ €jŒ¯°ì <telnet://bbs.kimo.com.tw> 
¡» From: sw68-102-118.adsl.seed.net.tw
i***@kkcity.com.tw
2003-11-28 07:55:33 UTC
Permalink
三 大 法 人 買 賣 金 額 統 計 表
單位名稱 買進金額(元) 賣出金額(元) 買賣差額(元)
自營商 1,963,905,500 2,045,916,523 - 82,011,023
投信 2,226,914,950 2,603,710,825 - 376,795,875
外資 6,562,195,090 8,151,398,169 - 1,589,203,079
合計 10,753,015,540 12,801,025,517 - 2,048,009,977
恭喜大家 賀喜大家
外資大賣超
不知這是史上第幾高?
??????????????????
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.223.145.134 》──┘ http://www.kkcity.com.tw/freeisp/ 
€Z
2003-11-28 08:08:01 UTC
Permalink
三 大 法 人 買 賣 金 額 統 計 表
單位名稱 買進金額(元) 賣出金額(元) 買賣差額(元)
自營商 1,963,905,500 2,045,916,523 - 82,011,023
投信 2,226,914,950 2,603,710,825 - 376,795,875
外資 6,562,195,090 8,151,398,169 - 1,589,203,079
合計 10,753,015,540 12,801,025,517 - 2,048,009,977
國外在開始過節了,外資抽一些資金離開市場,實在也很正常...

--
* Post by tead from 218-162-192-195.HINET-IP.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
i***@kkcity.com.tw
2003-11-28 08:17:53 UTC
Permalink
他大概看成158E
呵呵
: 恭喜大家 賀喜大家
: 外資大賣超
: 不知這是史上第幾高?
: ??????????????????
喔.......ccccccccccccc
--
┌─────◆KKCITY◆─────┐ ╱ ╱  ̄ ▌ ̄ ̄ ╲╱ BBS 城邦
│ bbs.kkcity.com.tw │ ╲ ╲ ╴ ▌ ▌ ▏ KK免費撥接
└──《From:61.223.145.134 》──┘ 電話:40586000 帳號:kkcity 密碼:kkcity 
Castleknock
2003-11-28 09:28:43 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@bbs.cis.nctu.edu.tw (€Z)¡n€§»Êš¥¡G
: ==> Šb ***@ds119.ee.ncku.edu.tw (ŸÇ²ßŸÞ§@¬ö«ß) ªº€å³¹€€Ž£šì:
: > €T¡@€j¡@ªk¡@€H¡@¶R¡@œæ¡@ª÷¡@ÃB¡@²Î¡@­p¡@ªí
: > ³æŠìŠWºÙ ¶R¶iª÷ÃB(€ž) œæ¥Xª÷ÃB(€ž) ¶Rœæ®tÃB(€ž)
: > ŠÛÀç°Ó 1,963,905,500 2,045,916,523 - 82,011,023
: > §ë«H 2,226,914,950 2,603,710,825 - 376,795,875
: > ¥~žê 6,562,195,090 8,151,398,169 - 1,589,203,079
: > ŠX­p 10,753,015,540 12,801,025,517 - 2,048,009,977
: °ê¥~Šb¶}©l¹Lž`€F,¥~žê©â€@šÇžêª÷Â÷¶}¥«³õ,¹êŠb€]«Ü¥¿±`...
·N«äŽN¬O¶RÂI¯B²{
ǢǢ
Š³€HªŸ¹DÔ£®É¬ü°ê¶}¥«

--
 ¢Ç Origin: ¡iÅÊÅʺ_«° bbs.ttsh.tp.edu.tw¡j ¢Ç
 £Z From:¡m163.13.117.55¡n £Z
Castleknock
2003-11-28 09:59:07 UTC
Permalink
¡° €Þ­z¡***@kkcity.com.tw ()¡n€§»Êš¥¡G
: ¡° €Þ­z¡***@bbs.kimo.com.tw (ŽÁ²K€pžt)¡n€§»Êš¥¡G
: > ¡° €Þ­z¡***@ds119.ee.ncku.edu.tw (ŸÇ²ßŸÞ§@¬ö«ß)¡n€§»Êš¥¡G
: > ®¥³ß€j®a ¶P³ß€j®a
: > ¥~žê€jœæ¶W
: > €£ªŸ³o¬O¥v€W²ÄŽX°ª¡H
: ??????????????????
ŠÓ¥B ¹ïŒÆŠr±Ó·P«×€Ó§Cªº€H¹êŠb€£ŸAŠX§¹ªÑ²Œ
¥~žêœæ10Šh»õ€£ºâ€jœæ§a
€S€£¬OœæŠÊ»õ
......
¬Ý²M·¡­C

--
 ¢Ç Origin: ¡iÅÊÅʺ_«° bbs.ttsh.tp.edu.tw¡j ¢Ç
 £Z From:¡m163.13.117.55¡n £Z
€Z
2003-11-28 10:16:19 UTC
Permalink
: 國外在開始過節了,外資抽一些資金離開市場,實在也很正常...
意思就是買點浮現
哈哈
有人知道啥時美國開市
台股後勢沒必要看太淡.....
看好12月台股行情.....作多標的電子金融....
盤勢若有意外在下殺絕對是意外檢到的買點....
一定要用力作多三D!!!
其中最看好價相對較低的DVD和DRAM....

PS:偶神奇的作業系統這麼顯示....
我對我系統有信心....哈!!!
--
* Post by tead from 218-162-192-195.HINET-IP.hinet.net
* Origin: ★ 交通大學資訊科學系 BBS ★ <bbs.cis.nctu.edu.tw: 140.113.23.3>
继续阅读narkive:
Loading...